Terms of Use

Contacts

Service

Certification Service

What is the VCCS

On October 5th, 2018, the State Bank of Vietnam (SBV) officially published 10 local Standards (TCCS) covering the technical requirements for domestic chip payment cards in Vietnam. In order to facilitate the implementation with member organizations, as well as products and service providers, NAPAS has inherited SBV’s basic standards (TCCS) and issued specifications for domestic chip payment cards of NAPAS - the Vietnam Domestic Chip-based Payment Card Specifications (VCCS). VCCS issued by NAPAS will fully comply with the SBV’s Basic standards (TCCS) and add technical specifications for participant (member organizations/ card vendors/ card acceptance device vendors/card personalization bureau) to deploy specific products.

List of VCCS

VCCS compliance certification service

VCCS Card Security Evaluation (level 2)

VCCS Card Functional Evaluation (level 2)

VCCS Card Personalization Validation (level 3)

VCCS Contactless Kernel Type Approval (level 2)

VCCS Tap-to-Phone Kernel Type Approval (level 2)

VCCS Brand Certification for Card Acceptance device (level 3)

VCCS Brand Certification for Tap-to-Phone Acceptance device (level 3)

VCCS Brand Certification for Host Messaging (level 3)

VCCS Personalization Bureau Assessment (level 2)

Bộ tiêu chuẩn khác là gì?

Ngày 05/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành 10 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) bao gồm các nội dung về Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tại Việt Nam. Trên cơ sở đó để thuận tiện cho việc triển khai với các Tổ chức thành viên (TCTV), cũng như các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan, NAPAS đã kế thừa TCCS của NHNN và ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS. Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành sẽ hoàn toàn tuân thủ theo TCCS của NHNN và bổ sung thêm các đặc tả kỹ thuật để các Đơn vị xin cấp chứng nhận (TCTV / các hãng sản xuất thẻ / các hãng sản xuất thiết bị chấp nhận thẻ / trung tâm cá thể hóa thẻ) có thể triển khai các sản phẩm cụ thể.

Danh sách Bộ tiêu chuẩn VCCS

Các hạng mục kiểm tra, đánh giá tính đáp ứng Bộ tiêu chuẩn VCCS

Quản lý đánh giá bảo mật trên thẻ - VCCS Card Security Evaluation (level 2)

Kiểm tra, đánh giá chức năng ứng dụng trên thẻ - VCCS Card Functional Evaluation (level 2)

Kiểm tra, đánh giá dữ liệu cá thể hóa thẻ - VCCS Card Personalization Validation (level 3)

Kiểm tra, đánh giá thiết bị chấp nhận thẻ không tiếp xúc - VCCS Contactless Kernel Type Approval (level 2)

Kiểm tra, đánh giá chấp nhận thẻ không tiếp xúc trên điện thoại di động - VCCS Tap-to-Phone Kernel Type Approval (level 2)

Kiểm tra, đánh giá cấu hình thiết bị chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for Card Acceptance device (level 3)

Kiểm tra, đánh giá cấu hình chấp nhận thẻ không tiếp xúc trên điện thoại di động - VCCS Brand Certification for Tap-to-Phone Acceptance device (level 3)

Kiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý tin điện của Tổ chức phát hành thẻ và Tổ chức chấp nhận thẻ - VCCS Brand Certification for Host Messaging (level 3)

Kiểm tra, đánh giá trung tâm cá thể hóa thẻ - VCCS Personalization Bureau Assessment (level 2)

For developers Marketing campaigns
null